tisdag 17 mars 2009

Mälarnära Järfälla

Fredagen den 13 mars. Föredrag i Järfälla kommun, fredagsforum för tjänstemän och politiker. Kan Jakobsbergs centrum överleva konkurrensen från det dynamiska externhandelsområdet i Barkarby? Vad är kommunens Unique Selling Proposition? Kan externhandel kombineras med bostäder och arbetsplatser till en stadsbildning värd namnet?

Översiktsplanen för Barkarbyfältet bör ses som ett stort framsteg, där den hittils slumpmässiga handeln inordnas i en stadsstruktur med chans att skapa en blandad stadsmiljö.
Ett problem är dock att Järfällas mest unika tillgång, Barkarbys flygfält, föreslås läggas ned. Den plan som Arken Arkitekter och Ekologigruppen tog fram för flera år sedan föreslog ett delvis bevarat flygfält med unika bostäder med eget landningsfält och flyghangarer. Som jag minns det avfärdades detta som en "pojkdröm". Att utveckla en kommun utifrån de mest unika egenskaperna brukar annars vara en bra metod att hävda sig i konkurrensen. Bygga varumärket från grunden. skilja sig från mängden.
Det andra unika med Järfälla är självklart handeln. Barkarbys outlet säger på sin hemsida: "Samma märken som på fina gatan. Helt andra priser". En utmärkt utgångspunkt för varumärkesbyggande. Tänk om man dessutom kunde säga: "Samma märken som på fina gatan. Ta flyget och shoppa!"

Fredagens diskussion kom också in på Järfällas andra sida. Den långa kusten mot Mälaren. Järfällas Vision 2015 bygger på fyra utmärkta ledord: Öppna Järfälla. Mälarnära Järfälla. Inovativa Järfälla. Samarbetande Järfälla.

Om vi tittar på kartan tillämpar Järfälla ledordet "Mälarnära" på ett låt säga "inverterat" sätt. Hela kustremsan är nedlusad med naturreservat, strandskyddsområden, ekologiskt särskilt känsliga områden, osv. På bilden nedan har jag förstärkt markeringen av det gröna. Översiktsplanen i sin helhet kan laddas ned på http://www.jarfalla.se/templates/page____5985.aspx

Självklart är det inte dagens planerare och politiker som bestämt att Järfälla ska vända sin rygg mot vattnet. Det finns historiska och lagmässiga orsaker till detta. Men kanske vore det möjligt att på några platser försöka koppla ihop dagens gröna och glesa bebyggelse med vattnet. Ungefär som de försök som Stockholms stad gjorde för några år sedan, när man lät utreda möjligheten att koppa samman bebyggelsen i Sätra, Vårberg, Vårbygård och Skärholmen ned till Mälaren. T ex i kartutsnittet nedan. Jag tror inte det skulle vara till nackdel för de järfällabor som bor mälarnära men samtidigt inte längs vattnet. en försiktig utbyggnad i pilarnas riktning ligger helt i linje med formlueringen "Mälarnära".
Avsnlutningsvis en något märklig formulering ur översiktsplanen: "Större fritidsanläggningar som försvårar framkomligheten för allmänheten eller negativt påverkar landskapsbilden bör undvikas i områden och stråk som är viktiga för friluftslivet". Läs meningen en gång till. En fritidsanläggning (som åtminstone jag tolkar som något som är avsett för allmänheten) får inte försvåra famkomligheten för allmänheten i områden som är viktiga för friluftslivet (vilket jag tolkar som en fritidsanläggning avsedd just för allmänheten). Jag tror att detta är ett korrekturmisstag. Och att det går att rätta till. Järfälla verkar ha både vidsynta och kreativa planerare. Och i konkurrensen om köpkraft och skattekraft är det en bra idé att bygga på de unika kvalitéer som sannerligen Järfälla har gott om.

Avslutningsvis. Att utveckla Jakobsbergs centrum som ett levande närcentrum i skuggan av Barkarby är en grannlaga och knivig uppgift. Särskilt som idag allt fler människor åker bil för att handla. Jag återkommer till frågan om parkeringen. Kan vi skapa en tät och samtidigt bilanpassad stad? För en sak är säker. Att stänga av de mindre orternas stadskärna för bilar, det får kunderna att ta bilen till externcentrumen. Moment 22.


Inga kommentarer: