måndag 3 oktober 2011

Stoppa egoisterna!

En något kortare variant av denna text kommer inom kort att publiceras i min lokaltidning, Nacka-Värmdöposten.


Frågan om det grönas betydelse i staden behandlas i min kommande bok Handeln bygger staden. I ett kapitel om transportpolitik tas situationen i Nacka och Värmdö upp som illustration till två varianter av ekologisk planering: symbol-ekologi respektive realekologi. En slutsats i detta kapitel är att det är mer ekologiskt att bygga tätt och att placera parker i mitten av bebyggelse, jämfört med att bygga glest och att investera stora summor i att anlägga naturreservat på platser som förhållandevis få människor besöker.


Jag ber om ursäkt för att denna artikel saknar illustrationer.


jag håller även på att sätta ihop en reguljär hemsida. där finns en del mer aktuella artiklar och projekt och kommande föredrag och seminarier. bland annat dagens artikel i DN Sthlm. 


gå till www.stadslivab.se


mitt företagsmail är: jerker.soderlind@stadslivab.se


nu kommer artikeln i NVP:


Låt inte egoisterna bestämma!

Många organisationer vill göra om det branta Skuruberget vid Skurubron i Nacka till ett naturreservat. Först vill de köra bort de som har fritidshus på berget och riva deras stugor, knappt 70 stycken. Sedan vill de att Nacka kommun ska köpa ut markägaren, byggföretaget JM, för 25-30 miljoner av skattebetalarnas pengar. Därefter vill de att kommunen ska investera ännu mer pengar för att göra om igenvuxna skogsbackar till en landskapspark för friluftsliv.

Som boende i Ekängen, intill tennishallen vid Långsjön, gillar jag tanken att utveckla Nackas gröna värden. Nackas attraktivitet bygger på två saker: bostädernas närhet till innerstaden i Stockholm och den lokala närheten till vatten, skog och natur.

Nackas politiker har därför två uppgifter:

1) att förbättra närmiljön för de som bor här och
2) att se till att fler människor kan få bo lika trevligt och grönt i framtidens Nacka.

Tyvärr har Aktionsgruppen ”Rädda Skuruparken” fått flera politiker att acceptera ett naturreservat på berget. Det är varken bra för dagens Nackabor eller gör det möjligt för fler att bli nackabor i framtiden. Denna aktionsgrupp är en samling trångsynta egoister som bara ser till sina egna intressen, utan ansvar för Nackas helhet eller framtid.

Det är tragiskt att respektabla organisationer som Naturskyddsföreningen ställer upp på idén om ett dyrt och felplacerat reservat. Så här skrev aktionsgruppen i sitt remissvar 2008 om kommunens tanke att kombinera ett reservat med ett fåtal lägenheter högst uppe på berget:

”Bostadsbristen är stor bland ungdomar men detta beror inte så mycket på omfattningen av bostadsbyggandet som på det faktum att nyproducerade lägenheter är för dyra, oavsett om det är hyresrätt eller bostadsrätt.”

Detta är rent struntprat.

Om det är ont om mark att bygga på blir marken dyr och det byggs bara få hus. Då blir husen dyra. Då blir det bostadsbrist.

Men aktionsgruppen har fel på flera punkter:

11) Skurberget är fel plats för ett reservat. En väl fungerande park är placerad i ”mitten” av bebyggelse, nära många bostäder, skolor, arbetsplatser osv. En bra park ligger också på ganska plan mark, så att det går att cykla, ta sig fram med barnvagn, ordna löpslingor, bollplaner och annat. Skuruberget ligger i utkanten av bebyggelsen och är mycket brant. Det kan ingen ändra på. Den välskötta Ringparken i Saltsjö-Duvnäs är däremot ett exempel på en park som är välordnad, trygg och kommer många till glädje.
   
22) Ett reservat är inte gratis.  Varför ska Nackas skattebetalare betala 25-30 miljoner för att boende och skolbarn i Saltängen och Saltsjö-Duvnäs ska kunna rasta hundar och vandra på berget utan att ”störas” av några fritidshus? Samma pengar kan användas för att rusta upp platser som många människor använder. Fler träd, bänkar, bättre belysning, lekplatser etc vid skolorna i Skuru, Saltängen eller Ektorps centrum skulle komma fler till nytta. Det vore mer rättvist att skapa flera nya parker av Ringparkens typ.


3)    Ett reservat är fel sätt att göra Nacka grönare. Aktionsgruppen har skrivit att bostäder på Skuruberget skulle innebära ”ett naturreservat på bostadsbyggandets villkor” och vill freda hela berget från bebyggelse, kanske med undantag för ett café. Men ju närmare husen ligger naturen, desto bättre för människorna. Om man planerar en park som en del av en ny bebyggelse, alltså som en del av en detaljplan, blir det lättare att se till att parken sköts om och vårdas, som en del av en trevlig och grön stadsdel. Reservat är en gammal tankemodell från 1900-talet då allting skulle delas upp, bostäder på ett område, butiker på ett annat, kontor på en tredje osv. Det blir oftast trevligare att blanda flera funktioner, som i t ex Saltjö-Järla.

4)    Saltängen behöver en ny infart. Idag går all trafik till Saltängen, inklusive marinan och skolan, rakt igenom Duvnäs villaområde. Det vore bättre och säkrare för bilar, bussar, boende och skolbarn med en utfart från Tranvägen direkt till Gamla Värmdövägen. En sådan skulle kunna ordnas om man byggde nya bostäder på Skuruberget.

5)    Nya bostäder behövs. Aktionsgruppen glömmer att deras egna bostäder finns till tack vare att naturmark har omvandlats till hus och gator. Vad hade t ex hänt om Saltsjö-Duvnäs idag inte hade varit bebyggt? Många egoister i Ektorp och Skogalund hade säkert protesterat mot planer på att bygga ett villasamhälle i Duvnäs. En mer positiv utgångspunkt är att bygga fler trevliga stadsdelar som Duvnäs. Vi som redan bor fint ska inte vara egoistiska. Vi ska se till att fler får bo på vackra platser nära välvårdad natur. Även de som inte har råd att köpa en Duvnäsvilla.

6)    Befolka Skuruberget. Ta fram en plan för Skuruberget med små lägenheter i flerfamiljsvillor, radhus och billiga bostäder för ungdomar. Varierad och trevlig arkitektur, inte fula fyrkantiga lådor. Snickarglädje! Rusta upp stranden med en bättre väg, café, belysning och ett badhus. Gör plats för kolonilotter för de som inte har råd med villa eller sommarstuga. Gör en vacker park uppe på platån med ett föreningshus, ungefär som i Storängen. Det skulle inte kosta kommunen en krona. Men det skulle ge pengar över för att göra Nacka grönare på många andra platser. Det skulle göra promenaderna längs Skuruberget mer varierade och trygga.

Bygg parker där människorna finns
Låt inte egoister sabotera Nackas framtid
Bygg snickarglädjehus på Skuruberget

Jerker Söderlind, Ekängen

Inga kommentarer: